Dụng cụ cung thuật Việt Nam (phần 4)

October 02 2019, by Dong Nguyen

DỤNG CỤ CUNG THUẬT VIỆT NAM – VIETNAMESE ARCHERY EQUIPMENT (See English below)

  1. Dụng cụ bảo quản Túi cung Cuốn từ điển thời Lê “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” định nghĩa “cung kiện”- là túi đựng cung (1). Ở nhiều nước, túi cung để bảo vệ cung đã căng dây khi đi săn hoặc ngoài chiến trường khỏi trầy xước, nhiệt độ và độ ẩm. Túi cung thường làm từ vải và da, và thường đeo ở hông, phía tay cầm cung để tiện rút ra chiến đấu.

Ở Việt Nam, hình ảnh túi cung được thể hiện trên hình minh họa một số tác phẩm văn học giả tưởng như Truyện Kiều, Tam Quốc Chí. Do không còn mô tả hay hiện vật, rất khó để xác định độ chuẩn xác của các hình ảnh này.

Bao tên Bao đựng tên, mà “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” gọi là “thác phục 橐服” (2), là vật dụng bảo quản tên khỏi trầy xước và tác nhân môi trường. Thường thì bao tên được chia làm 2 loại: một để bảo quản và vận chuyển mũi tên khi không dùng đến, một loại để đựng mũi tên khi đi săn hoặc chiến đấu. Ở nhiều nước, loại thứ nhất thường chỉ đơn thuần là 1 ống tre/ da đơn giản, còn loại thứ 2 thường có hình dạng cấu tạo tinh xảo để hỗ trợ việc rút tên nhanh trong khi cố định mũi tên trong bao lúc cung thủ chạy nhảy vận động. Ở bảo tàng Rijk amsterdam có một bao tên thời Lê trung hưng thuộc loại thứ nhất, cấu tạo từ tre và được sơn son thếp vàng. Còn bao tên dạng thứ 2 thì chúng tôi chưa khảo được hình dạng/ mô tả.

  • (1) Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa, NXB Khoa học Xã hội, 1985, dịch giả: Trần Xuân Ngọc Lan, tr. 180
  • (2) Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa, NXB Khoa học Xã hội, 1985, dịch giả: Trần Xuân Ngọc Lan, tr. 181

  1. Holster/ quiver Bow holster The Le dynasty dictionary “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” defines “thác phục” as “bow bag” (1). In many countries, the bow holster is to protect the strung bow in hunting or out in the battlefield from scratches, temperature and humidity. It is typically made of fabric and leather, and usually is worn on the hip, on the bow hand side to facilitate combat.

In Vietnam, the image of the bow holster is shown in several illustrations of fictional literary works such as Truyện Kiều (Tale of Kieu), Tam Quốc Chí (Romance of the Three Kingdoms). Since there are no descriptions or artifacts, it is difficult to evaluate the accuracy of these images.

B. Quiver The arrow quiver, which “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” refers to as “thác phục 橐 服” (2), is an item that protects the arrows from scratches and environmental agents. Usually quivers are divided into two categories: one for storing and transporting arrows when not in use, and one for holding arrows when hunting or fighting. In many countries, the first variant is usually just a simple bamboo / leather tube, while the second type usually has a sophisticated construction to facilitate quick draw while prevents the arrows from falling off/ rattling in movement. In the Amsterdam Rijksmuseum, there is a quiver of the Restored Le period of the first type, made of lacquered and gilded bamboo. As for the 2nd variant, we have not yet discovered images/ descriptions of the structure.

#History
Share: